اخرین محصولات ثبت شده

پکیج پاورپوینت جامعه شناسی پایه دوازدهم

پکیج پاورپوینت جامعه شناسی پایه دوازدهم

قیمت : 99,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت افق علوم اجتماعی در جهان اسلام درس دهم جامعه شناسی 3 دوازدهم

پاورپوینت افق علوم اجتماعی در جهان اسلام درس دهم جامعه شناسی 3 دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام درس نهم جامعه شناسی 3 دوازدهم

پاورپوینت پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام درس نهم جامعه شناسی 3 دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سیاست هویت درس هشتم جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم

پاورپوینت سیاست هویت درس هشتم جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نابرابری اجتماعی درس هفتم جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم

پاورپوینت نابرابری اجتماعی درس هفتم جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قدرت اجتماعی درس ششم جامعه شناسی 3 دوازدهم

پاورپوینت قدرت اجتماعی درس ششم جامعه شناسی 3 دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دوده صنعتی

دوده صنعتی

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معنای زندگی درس پنجم جامعه شناسی 3 دوازدهم

پاورپوینت معنای زندگی درس پنجم جامعه شناسی 3 دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کنش اجتماعی درس چهارم جامعه شناسی 3 دوازدهم

پاورپوینت کنش اجتماعی درس چهارم جامعه شناسی 3 دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظم اجتماعی درس سوم جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم

پاورپوینت نظم اجتماعی درس سوم جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علوم اجتماعی درس دوم جامعه شناسی 3 دوازدهم

پاورپوینت علوم اجتماعی درس دوم جامعه شناسی 3 دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ذخیره دانشی درس اول جامعه شناسی 3 دوازدهم

پاورپوینت ذخیره دانشی درس اول جامعه شناسی 3 دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل